Pozorant

Pozorant (ang. confederate experimenter) żargonowe określenie pomocnika eksperymentatora podczas przeprowadzania badań.[ czytaj więcej.. ]


Rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego/kopromotora , powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

[ czytaj więcej.. ]


Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, a stopień doktora habilitowanego w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętych na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.[ czytaj więcej.. ]


Przedłożenie rozprawy doktorskiej, recenzje, dopuszczenie do obrony

Kandydat na doktora przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem. W przypadku prac projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych lub artystycznych przedstawia pracę wraz z opisem wskazującym problem naukowy albo zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w formie elektronicznej i w formie papierowej. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat na doktora przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w powstanie pracy. W przypadku, gdy współautor zmarł albo doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia kandydat zostaje zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia.

[ czytaj więcej.. ]


Obrona rozprawy doktorskiej

Rada jednostki organizacyjnej (wydział lub inna jednostka organizacyjna szkoły wyższej, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
albo komisja doktorska, co najmniej 10 dni przed terminem obrony zawiadamia o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz wywiesza ogłoszenie o obronie w siedzibie jednostki organizacyjnej. W zawiadomieniach podaje się także informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie podmiotowej jednostki organizacyjnej.


[ czytaj więcej.. ]


Promotor pomocniczy


Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

[ czytaj więcej.. ]


Kopromotor

W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej na podstawie porozumienia, przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia doktora. można powołać drugiego promotora - kopromotora. Kopromotora można powalać także w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej – kopromotor musi mieć inną specjalność niż promotor.
[ czytaj więcej.. ]


Anonimowość i poufność w badaniach ilościowych

Respondent biorący udział w badaniach powinien zostać zapewniony o anonimowości. Nie zawsze jednak badacz jest w stanie zapewnić badanemu anonimowość.

[ czytaj więcej.. ]


CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interviews) badania przeprowadzane za pośrednictwem internetu.[ czytaj więcej.. ]


Znaki kulturowe

Znaki, które jednostka wysyłam odczytuje, odbiera i na które reaguje maja charakter symboliczny, ponieważ znaczą to samo dla jednostki wysyłającej jak i dla odbierającej. (Georg Herbert Mead)


[ czytaj więcej.. ]


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |