„Inne” błędy ankieterów

Wiele kwestionariuszy badawczych zawiera w listach możliwych odpowiedzi odpowiedź „inne”. Przeprowadzający badanie ankieterzy często czytając badanemu możliwe odpowiedzi czytają także odpowiedź „inne”. Jeśli konieczne jest czytanie respondentowi listy możliwych odpowiedzi (najlepiej, gdy czyta się jedynie badanemu pytanie, ale nie zawsze można tak zrobić) to nie czyta się odpowiedzi „inne”, a jedynie zaznacz się tę odpowiedź, jeśli odpowiedź badanego odbiega od ustalanej przez badacza list możliwych odpowiedzi. Nie jest to jednak, tak jak napisano w tytule wpisu, błędem ankietera – to zazwyczaj błąd badacza. Badacz powinien poinstruować ankieterów udzielając osobiści lub na piśmie instrukcji jak należy przeprowadzić wywiad, w tym jak należy zadawać pytania.