Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. Wraz z wnioskiem przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej (wydziału lub innej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego, międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnych przepisów, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

• oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu.
• proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny
i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
• propozycję osoby promotora
• propozycję dyscypliny dodatkowej,
• wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim
• zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

Jeśli kandydat na doktora ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie musi dołączyć informację o przebiegu przewodu doktorskiego.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (określonym przez ministra do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki) lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.

Rozporządzenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz. U z 2011 r., Nr 204, poz. 1200.