Przedłożenie rozprawy doktorskiej, recenzje, dopuszczenie do obrony

• Kandydat na doktora przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem. W przypadku prac projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych lub artystycznych przedstawia pracę wraz z opisem wskazującym problem naukowy albo zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w formie elektronicznej i w formie papierowej. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat na doktora przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w powstanie pracy. W przypadku, gdy współautor zmarł albo doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia kandydat zostaje zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia.

• Promotor przedstawia przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej (wydział lub inna jednostka organizacyjna szkoły wyższej, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych
przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią.

• Rada jednostki organizacyjnej, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje, co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której
pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. W przewodzie doktorskim recenzentem nie może być osoba, w stosunku, do której zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. Recenzję przedstawia się radzie jednostki organizacyjnej, w formie papierowej i elektronicznej, w terminie do dwóch miesięcy nie od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej). Jeśli rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie. Recenzja zawierać może wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje rada jednostki organizacyjnej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat na doktora przedkłada radzie jednostki organizacyjnej, która kieruje ją do ponownej oceny recenzentów (tych samych). Recenzenci przedstawiają radzie jednostki organizacyjnej recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

• Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje wszystkie recenzje w formie elektronicznej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

• Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza przekazane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji, w podziale na dyscypliny naukowe lub artystyczne, wraz z informacją o jednostce organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Rada jednostki organizacyjnej lub komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. W przypadku nie przyjęcia rozprawy doktorskiej przez komisje doktorką i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.

Rozporządzenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz. U z 2011 r., Nr 204, poz. 1200.