Obrona rozprawy doktorskiej

Rada jednostki organizacyjnej (wydział lub inna jednostka organizacyjna szkoły wyższej, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
albo komisja doktorska, co najmniej 10 dni przed terminem obrony zawiadamia o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz wywiesza ogłoszenie o obronie w siedzibie jednostki organizacyjnej. W zawiadomieniach podaje się także informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie podmiotowej jednostki organizacyjnej.

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

Podczas obrony:
• kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (na wielu uczelniach preferowana jest prezentacja multimedialna),

• recenzenci przedstawiają swoje recenzje (w przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji),

• przewodniczący rady jednostki organizacyjnej lub komisji doktorskiej otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu,

• dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

W przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych wspólnie na podstawie porozumienia, przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania
stopnia doktora, obrona odbywa się, jeżeli porozumienie nie stanowi inaczej, przed połączoną komisją, powołaną przez rady jednostek organizacyjnych spośród nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych będących stronami porozumienia. W skład komisji powołuje się, co najmniej dziewięć osób oraz recenzentów i promotora albo promotora i kopromotora, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, albo osób posiadających kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej, a w przypadku osób reprezentujących zagraniczne jednostki organizacyjne — stopień doktora oraz status uprawniający do pełnienia funkcji promotora przewodów doktorskich, reprezentujących każdą ze stron porozumienia, w liczbie określonej w porozumieniu.

W przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej niż jeden kandydat obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich.

Po zakończeniu obrony rada jednostki organizacyjnej podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora, a komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, na posiedzeniu niejawnym. W przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej niż jeden kandydat uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.

Rozporządzenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz. U z 2011 r., Nr 204, poz. 1200.