KopromotorW przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej na podstawie porozumienia, przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia doktora. można powołać drugiego promotora - kopromotora. Kopromotora można powalać także w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej – kopromotor musi mieć inną specjalność niż promotor.


Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm., Art. 20 ust .7.